การดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ
“การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล”
ของโครงการฯ

สำหรับทั้ง 3 โปรแกรมของมูลนิธิฯ นั้น มูลนิธิฯจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิเก็บรวบรวมและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มูลนิธิได้รับอย่างถูกต้องเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (กำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565)(ต่อไปนี้เรียกว่า“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

หลักการพื้นฐานสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทั้ง 3 โปรแกรม

  • 1.เกี่ยวกับทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น โปรดดูที่เอกสารระเบียบการรับสมัครทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 หน้า 7-11
  • 2.เกี่ยวกับเงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาโปรดดูที่เอกสารภาพรวมของโครงการ ครั้งที่ 1 หน้า 6-9 ที่เผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย
  • 3.เกี่ยวกับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โปรดดูที่เอกสารระเบียบการเสนอชื่อและหลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลหน้า 5-9 ที่เผยแพร่ไปยังผู้เสนอชื่อ

การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของทั้ง 3 โปรแกรม

ผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของทั้ง 3 โปรแกรม สามารถติดต่อได้โดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ “การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” ด้านล่างนี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จะทำการยืนยันตัวตน และติดต่อกลับเพื่อตอบคำถาม

ประวัติส่วนตัว


*สามารถใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ สำหรับการแนบเอกสารได้

*สกุลไฟล์ .jpg, .png, .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่าน

(ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
ในฐานะที่เป็นบุคคลใดดังต่อไปนี้)


(ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
ในฐานะที่เป็นบุคคลใดดังต่อไปนี้)


(ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
ในฐานะที่เป็นบุคคลใดดังต่อไปนี้)


ข้อสอบถามและคำร้องขอ (สามารถเลือกหลายข้อได้)


このウェブサイトは、公益財団法人 博報堂教育財団(以下「財団」)が運営しています。このウェブサイトはあなたを他のユーザーと区別するためにクッキーを使用しています。このウェブサイトを継続して使用することによって、あなたは財団のクッキーポリシーに同意するとなります。クッキーポリシー (Cookie Policy)