• ก่อนเริ่มกรอกข้อมูล กรุณาตรวจสอบทุกหัวข้อคำถามและเตรียมเอกสารแนบดังนี้ให้พร้อม
  1. รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
  2. เรียงความภาษาญี่ปุ่น (ประมาณ 400 ตัวอักษร) พร้อมคำแปลภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  3. หนังสืออนุญาตให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัด คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  4. สำเนาใบรับรองผลการสอบ JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น)
 • กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย และกรอกข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเฉพาะช่องที่ระบุไว้เท่านั้น
  (ชื่อสถานศึกษา หรือองค์กรต่างประเทศสามารถกรอกเป็นภาษาอังกฤษได้)
  基本的には全てタイ語で記入してください。記載されているところのみ日本語または英語で記入してください。(海外の学校・機関名等は英語で記入しても構いません。)

ชื่อ-นามสกุล / 氏名

ชื่อภาษาไทย / タイ語

ชื่อภาษาอังกฤษ / 英語

ชื่อภาษาญี่ปุ่น คาตาคานะ / カタカナ


ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) / 日本語能力試験

(กรณีที่ยังไม่ได้แนบ ให้กรอกปีที่คาดว่าจะได้รับในช่องปีที่สอบ (ค.ศ.) และเขียนเหตุผลลงในช่องหมายเลขใบรับรอง /
いいえの場合、取得年(見込み)を選択し、認定番号のところにはその理由を書いてください)

เคยศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ ณ ประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

(การศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลา 9 ปี)

日本で義務教育 を受けたことがありますか? (義務教育日本の小学校・中学校の9年間)

เคยอาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลากี่ปี? / 何年間日本で過ごしましたか?


ประวัติการศึกษา / 学歴

มัธยมศึกษาตอนปลาย / 中等後期

ชื่อสถานศึกษา / 学校・機関名

ระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา (ค.ศ.) / 在籍期間(西暦)

(กรอกได้สูงสุด 3 วุฒิการศึกษา)

ระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา (ค.ศ.) / 在籍期間(西暦)

ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนประถมศึกษา • มัธยมศึกษา (วิชาภาษาญี่ปุ่นและวิชาอื่น ๆ)

*กรุณากรอกประสบการณ์การสอน โดยกรอกได้มากสุด 10 เรื่อง เรียงลำดับจากข้อมูลล่าสุด

*กรณีที่ปฏิบัติงานสอนหลายวิชาในโรงเรียนเดียวกัน ให้กรอกระยะเวลาและชื่อวิชาในแถวเดียวกันของตาราง

応募者の初等・中等教育機関での教員としての経験 (日本語、その他教科含む)

*教員としての経験は最大10とし、新しいものから順に書いてください。

*同じ学校で複数の教科を担当していた場合、ひとつの欄に期間と教科名を記入してください。


จำนวนปีที่ประกอบอาชีพครู (รวมทุกโรงเรียนที่เคยปฏิบัติงานทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

教員年数 (初等・中等教育機関での教師としての年数の合計を記入してください。)

*กรณีที่ปฏิบัติงานสอนไม่ครบ 2 ปีบริบูรณ์ จะไม่สามารถสมัครได้

*教員年数が2年未満の方は申請資格がありません。


(กรอกได้สูงสุด 10 วิชา)

ระยะเวลา / 在籍期間(西暦)

ชื่อสถานศึกษา (ประเภทของสถานศึกษา) / 学校名(学校種別)

ประเภทของสถานศึกษา (ระดับชั้น) / 学校種別 (学級)

วิชาที่ได้รับมอบหมาย / 担当教科

ตำแหน่งข้าราชการครู (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนรัฐบาล) / 公務員資格について (公立教員のみ回答)

ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่น (นอกจากอาชีพครู) (ถ้ามี)

*ก่อนที่จะเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน หากเคยมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่น (เช่น ติวเตอร์ ภาษาญี่ปุ่น ไกด์ภาษาญี่ปุ่น พนักงานในบริษัทญี่ปุ่น หรืองานอื่น ๆ ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลญี่ปุ่น) กรุณากรอกข้อมูลโดยเรียงลำดับจากข้อมูลล่าสุด

 

日本・日本語に関する職歴 (教師以外) (任意)

*日本語教師になる前や、一時的に日本語教師以外の職についた経験のある方で、その職が日本や日本語に関連した職業 (例.日本語塾講師、日本語ガイド、日本の企業に就職、日本政府関連機関に就職等) である場合、その職歴を新しいものから順に全て書いてください。


(กรอกได้สูงสุด 3 ประวัติการทำงาน)

ประวัติการทำงาน 1 / 職歴 1

ระยะเวลา / 在籍期間(西暦)

ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (ระดับประถมศึกษา • มัธยมศึกษา • อุดมศึกษา) หรือประสบการณ์การอบรมครูภาษาญี่ปุ่นนอกประเทศญี่ปุ่น (เช่น ประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ)

日本以外(タイ国内やその他)での日本語学習歴 (初等・中等・高等教育機関での日本語学習歴含む)・日本語教師研修歴

 

ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (ระดับประถมศึกษา • มัธยมศึกษา • อุดมศึกษา) หรือประสบการณ์การอบรมครูภาษาญี่ปุ่นนอกประเทศญี่ปุ่น (เช่น ในประเทศไทย หรือประเทศอื่น ๆ ) กรุณากรอก ระยะเวลา ชื่อสถาบันหรือชื่อองค์กร วัตถุประสงค์ (ยกตัวอย่าง ในกรณีของโรงเรียน เช่น เรียนในฐานะภาษาต่างประเทศที่สอง กิจกรรมชมรม หรือในกรณีการเข้าอบรมที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น เข้าร่วมการอบรมครูภาษาญี่ปุ่นระดับสูง) กรอกได้มากสุด 10 เรื่อง โดยเรียงลำดับจากข้อมูลล่าสุด

*หากเข้าศึกษาหรือเข้าร่วมการอบรมที่ไม่ได้จัดในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น กรุณาเขียนชื่อประเทศเพิ่มในช่อง “ชื่อสถานศึกษา • องค์กร”

 

あなたの日本以外(タイ国内やその他)での、日本語学習歴(初等・中等・高等教育機関での日本語学習歴含む)や日本語教師研修歴について、期間、 学校・機関名、目的(例 学校の場合:第2外国語として履修、課外クラブ等、研修機関の場合:日本語教師上級研修を受講 等)を書いてください。

*初等教育課程から順に、中等、高等教育課程及び教師になってから現在まで全て書いてください。記入欄が足りない場合は※を参照し て記入欄を増やして記入してください。タイ以外の国でかつ日本以外の国で学習したり研修を受けた場合は、「学校・機関名」の欄に国名を書いてください。

(กรอกได้สูงสุด 10 ประวัติการศึกษา)

ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น (เช่น ประสบการณ์เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมอบรมฯลฯ) (ถ้ามี)

日本での日本語学習歴(留学経験や、日本での研修経験等)(任意)

 

ประสบการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือเข้าร่วมการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น กรุณากรอก วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ ชื่อสถานศึกษา หรือองค์กร ระยะเวลาที่อยู่ที่ญี่ปุ่น *กรอกโดยเรียงลำดับจากข้อมูลล่าสุด

 

留学経験や日本での研修の経験がある方は、それぞれの日本への滞在目的と、学校・機関名滞在した年月と期間を書いてください。*新しいものから順番に全て書いてください。

(กรอกได้สูงสุด 5 ประวัติการศึกษา)

ประสบการณ์การท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น / 観光での訪日経験

การอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นนอกเหนือจากงานสอนที่รับผิดชอบ (ถ้ามี)

授業以外での日本語教育への貢献 (任意)

กรุณาเขียนบรรยายอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นนอกเหนือจากงานสอนที่รับผิดชอบ โดยเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ (เช่น เข้าร่วมของสมาคมครูภาษาญี่ปุ่น นำเสนองานในการประชุมวิชาการหรืองานสัมมนาด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น อาสาสมัครสอนภาษาญี่ปุ่น หรืองานไกด์ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น)

*授業以外で、あなたが日本語教育へ貢献していることがあれば、具体的に記入してください。 (例:日本語教師会等での活動、日本語教育に関連する学会・セミナーでの発表、日本語教授のボランティア活動、日本語ガイド等).


ชื่อโรงเรียน / 学校名

ช่องทางการติดต่อสถานศึกษา / 所属学校連絡先

จำนวนนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดในโรงเรียน / 所属学校で日本語を勉強している生徒数


วิชาที่ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 (เช่น วิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่น)

現在の担当科目 (2020年度後期) (例:日本語読解)

(กรอกได้สูงสุด 5 วิชา)

ชื่อวิชา / 科目名

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (อายุ • จำนวนคน) / 対象者 (年齢・人数)

จำนวนชั่วโมงที่รับผิดชอบสอน (สัปดาห์ • ภาคการศึกษา) / 担当時間数 (週・年)

ตำราที่ใช้ / 使用テキスト

กิจกรรมชมรม หรือชุมนุม (กิจกรรมชมรม หรือชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่น) (ถ้ามี)

課外活動 (日本語学習、日本に関連したクラブ活動等) (任意)

กรุณาเขียนบรรยายเนื้อหาของกิจกรรมที่ทำ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมอย่างเป็นรูปธรรมโดยเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดที่ท่านมีส่วนร่วม

*活動内容、参加生徒数を具体的に書いてください。そこでのあなたが何か貢献していることがあればそれも書いてください。


自分に当てはまると思う項目全てに✓をつけてください。

Please check ✓ all items that apply.

聞く / Listening


読む / Reading


話す / Speaking


会話する(やりとり)/ Oral interaction


書く / Writing


Ⓒ 2013 The Japan Foundation, Japanese-Language Institute, Urawa

独立行政法人国際交流基金「JF日本語教育スタンダード」による

กรุณาตรวจสอบการแนบไฟล์

 1. รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
  証明写真(6ヶ月以内)

  *สกุลไฟล์ .jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB

 2. เรียงความภาษาญี่ปุ่น (ประมาณ 400 ตัวอักษร) พร้อมคำแปลภาษาไทย
  作文 (日本語400字程度)とタイ語訳

  *สกุลไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 KB

 3. หนังสืออนุญาตให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัด
  所属学校長からの研修参加許可

  *สกุลไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 KB

 4. สำเนาใบรับรองผลการสอบ JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น)
  JLPT (日本語能力試験) 認定書 (写し)

  *สกุลไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 KB

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)