ก่อนเริ่มกรอกข้อมูล กรุณาเตรียมข้อมูลสำหรับตอบคำถาม ไฟล์เอกสารแนบให้พร้อม โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดให้เสร็จภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง (Session-Timeout) นับตั้งแต่เปิดหน้าเว็บไซต์ ดังนี้

หัวข้อเรียงความ (กรอกข้อมูลใน Step 2) **กรรมการจะตัดสินจากเนื้อหาเรียงความภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก**

 1. タイの日本語教育において重要だと考える課題(200字以内)

  ท่านคิดว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในไทย (ไม่จำกัดตัวอักษร)

 2. あなた自身が日本語授業を行う上で抱えている課題(200字以内)

  ท่านประสบกับปัญหาใดบ้างในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของท่าน (ไม่จำกัดตัวอักษร)

 3. その課題を克服するための具体的な取り組み、努力など(200字以内)

  ท่านแก้ปัญหานั้นอย่างไร (กรุณายกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม) (ไม่จำกัดตัวอักษร)

 4. 本研修に参加して習得したいこと、実現したいことなど(200字以内)

  ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ (ไม่จำกัดตัวอักษร)

เอกสารแนบ (แนบเอกสารใน Step 3 - 4)

 1. รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน - สกุลไฟล์ .JPEG ขนาดไม่เกิน 1 MB)

 2. หนังสืออนุญาตให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัด คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 3. สำเนาใบรับรองผลการสอบ JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น - สกุลไฟล์ .PDF ขนาดไม่เกิน 500 KB)

 4. ไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (สกุลไฟล์ .PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB)

 • กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย และกรอกข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเฉพาะช่องที่ระบุไว้เท่านั้น (ชื่อสถานศึกษา หรือองค์กรต่างประเทศสามารถกรอกเป็นภาษาอังกฤษได้)

  基本的には全てタイ語で記入してください。記載されているところのみ日本語または英語で記入してください。(海外の学校・機関名等は英語で記入しても構いません。)

ชื่อ-นามสกุล / 氏名

 • ชื่อภาษาไทย / タイ語

 • ชื่อภาษาอังกฤษ / 英語

 • ชื่อภาษาญี่ปุ่น คาตาคานะ / カタカナ


ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) / 日本語能力試験

(กรณีที่ยังไม่มี ให้กรอกปีที่คาดว่าจะได้รับในช่องปีที่สอบ (ค.ศ.) และเขียนเหตุผลลงในช่องหมายเลขใบรับรอง /
いいえの場合、取得年(見込み)を選択し、認定番号のところにはその理由を書いてください)

จำนวนปีที่ประกอบอาชีพครู (รวมทุกโรงเรียนที่เคยปฏิบัติงานทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

教員年数 (初等・中等教育機関での教師としての年数の合計を記入してください。)

*กรณีที่ปฏิบัติงานสอนไม่ครบ 2 ปีบริบูรณ์ จะไม่สามารถสมัครได้

*教員年数が2年未満の方は申請資格がありません。

 

ตำแหน่งข้าราชการครู (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนรัฐบาล) / 公務員資格について (公立教員のみ回答)


ชื่อโรงเรียน / 学校名

ช่องทางการติดต่อสถานศึกษา / 所属学校連絡先

จำนวนนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดในโรงเรียน / 所属学校で日本語を勉強している生徒数


รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เช่น รายวิชาการสอนอักษรคันจิ)

現在の担当科目(例:⽇本語漢字教育)

(กรอกได้สูงสุด 5 วิชา)

ชื่อวิชา / 科目名

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (อายุ • จำนวนคน) / 対象者 (年齢・人数)

จำนวนชั่วโมงที่รับผิดชอบสอน (สัปดาห์ • ภาคการศึกษา) / 担当時間数 (週・年)

ตำราที่ใช้ / 使用テキスト

自分に当てはまると思う項目全てに✓をつけてください。

Please check ✓ all items that apply.

聞く / Listening


読む / Reading


話す / Speaking


会話する(やりとり)/ Oral interaction


書く / Writing


Ⓒ 2013 The Japan Foundation,
Japanese-Language Institute, Urawa

独立行政法人国際交流基金
「JF日本語教育スタンダード」による

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)