ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพรวมโครงการ

โครงการอบรมนี้ได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกครูที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ และกำลังสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในประเทศไทย (ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน) และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของการรับสมัคร โดยมีจำนวนรับไม่เกิน 30 ท่าน ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ (โปรแกรมการฝึกอบรมนี้จะจัดขึ้นที่เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์คันไซ) 

* กรณีที่การฝึกอบรมจำเป็นต้องเลื่อนออกไป อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธ์ใหม่ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยังคงได้รับสิทธิในการเข้าร่วมอบรมอยู่เช่นเดิม

(1) ระยะเวลาอบรม

วันอังคาร 4 เมษายน 2566 - วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

(ตามกำหนดการ)

(2) เนื้อหาการอบรม

วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น การเยี่ยมชมโรงเรียน การเรียนรู้จริงผ่านการประสบการณ์ต่างๆ (รวมถึงการทัศนศึกษาที่จังหวัดใกล้เคียง) การรวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริงเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

(3) ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน

ค่าเดินทางภายในประเทศไทยและค่าที่พักใกล้สนามบินสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่น ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าทำกิจกรรม (ค่าฝึกอบรม ค่าเดินทาง เป็นต้น) ระหว่างการพำนักในประเทศญี่ปุ่น ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อรวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ในชีวิตจริงสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ค่าประกันการเดินทางในต่างประเทศ เป็นต้น

(4) อื่น ๆ

ผู้ประสานงานจาก JTAT (สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย) เข้าร่วมโครงการด้วย


เงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเป็นครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน) ในประเทศไทย และเป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้ *ผู้ที่เคยสมัครครั้งที่ 1 แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกสามารถสมัครได้

ประเภทโรงเรียน ประสบการณ์และอายุงาน ความสามารถภาษาญี่ปุ่น
ครูโรงเรียนรัฐบาล (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย) ข้าราชการครู
ระดับปฏิบัติการ (K1)
(ประสบการณ์การสอน 2 ปีขึ้นไป)
สอบ JLPT
(การสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น)
ได้ระดับ N4* ขึ้นไป
ครูโรงเรียนเอกชน (ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเดียวกันอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป สอบ JLPT
(การสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น)
ได้ระดับ N4* ขึ้นไป

** JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น) ระดับ N4 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้
หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน หากระยะเวลาการทำงาน ณ  ที่ใดที่หนึ่งครบตามเงื่อนไข ถือว่ามีคุณสมบัติในการสมัคร แต่หากเป็นผู้ที่ไม่ได้กำลังปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่สมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร


ขั้นตอนการสมัคร

(1) เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • (ก.) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  กรอกเอกสารใบสมัครในรูปแบบออนไลน์จากเว็บไซต์ หรือจะเขียนด้วยลายมือแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

 • (ข.) แฟ้มสะสมผลงานล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ "การสอนภาษาญี่ปุ่น"
   จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB และกรุณาส่งในรูปแบบไฟล์ PDF

 • (ค.) ตอบคำถามทั้ง 4 ข้อที่กำหนด ด้วยภาษาญี่ปุ่นจำนวนไม่เกิน 200 ตัวอักษรในแต่ละข้อ
   กรุณาแนบคำแปลฉบับภาษาไทยของแต่ละหัวข้อ (ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร) 

 • (ง.) หนังสืออนุญาตให้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัด

 • (จ.) สำเนาใบรับรองผลการสอบ JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น)

 • (ฉ.) เอกสารให้ความยินยอมเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  (การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล)

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเมื่อผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1

 • วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นบรรยากาศในชั่วโมงเรียน/สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นใช้เอง

(2) ระยะเวลารับสมัครและสถานที่ส่งเอกสาร

 • ระยะเวลารับสมัคร: 5 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565

  (โดยเอกสารทั้งหมดต้องส่งถึงที่อยู่สำนักงานโครงการฯที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งในรูปแบบไปรษณีย์ และออนไลน์)

  *การสมัครผ่านระบบออนไลน์จะเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์

(3) ขั้นตอนการคัดเลือก

 • การคัดเลือกรอบที่ 1: (พิจารณาคัดเลือกจากเอกสาร) จะติดต่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1

  ช่วงปลายเดือนกันยายน 2565

 • การคัดเลือกรอบที่ 2: (พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลการนำเสนอ) ปลายเดือนพฤศจิกายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่


วิธีการสมัคร

**เริ่มสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 65 เป็นต้นไป**

สมัครผ่านออนไลน์

สมัครผ่านไปรษณีย์

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

สำนักงานโครงการ Japanese Language Program มูลนิธิฮาคูโฮโด

บริษัท โปรดักส์​ (กรุงเทพฯ) จำกัด
333/13 ตึก UNITED TOWER ชั้น 7 ห้อง 7/1
ซอยสุขุมวิท 55 ถนนทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่นี่


อ่านคำถามที่พบบ่อยได้ที่นี่ >> Click

ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น

คลิก

เงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา

คลิก

รางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

คลิก


Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)