ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพรวมโครงการ

เปิดรับสมัครครูหรืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น (ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ จำนวนรับไม่เกิน 30 คน

(1) ระยะเวลาอบรม

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

(2) เนื้อหาการอบรม

วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น การเยี่ยมชมโรงเรียน การเรียนรู้จากการสัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ (รวมถึงการทัศนศึกษาที่ฮาโกเนะ) การรวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริงเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

(3) ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน

ค่าเดินทางภายในประเทศไทยและค่าที่พักใกล้สนามบินสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่น ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าทำกิจกรรม (ค่าฝึกอบรม ค่าเดินทาง เป็นต้น) ระหว่างการพำนักในประเทศญี่ปุ่น ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อรวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ในชีวิตจริงสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ค่าประกันการเดินทางในต่างประเทศ เป็นต้น

(4) อื่น ๆ

ผู้ประสานงานจาก JTAT (สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย) เข้าร่วมโครงการด้วย


เงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเป็นครูหรืออาจารย์ที่กำลังสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา (โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน) ในประเทศไทย เป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

ประเภทโรงเรียน ประสบการณ์และอายุงาน ความสามารถภาษาญี่ปุ่น
ครูหรืออาจารย์โรงเรียนรัฐบาล
(ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ข้าราชการครู
ระดับปฏิบัติการ (K1)
(ประสบการณ์การสอน 2 ปีขึ้นไป)
สอบ JLPT
(การสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น)
ได้ระดับ N4* ขึ้นไป
ครูหรืออาจารย์โรงเรียนเอกชน
(ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ปฏิบัติงานสอน ณ โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง
อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สอบ JLPT
(การสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น)
ได้ระดับ N4* ขึ้นไป

*JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น) ระดับ N4------สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้


ขั้นตอนการสมัคร

(1) เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • (ก.) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  (หนังสืออนุญาตให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัด และ เอกสารให้ความยินยอมเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะรวมอยู่ในเอกสารใบสมัคร)

 • (ข.) เรียงความภาษาญี่ปุ่น (ประมาณ 400 ตัวอักษร) พร้อมคำแปลภาษาไทย

 • (ค.) สำเนาใบรับรองผลการสอบ JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น)

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องส่งเมื่อผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1

 • แฟ้มสะสมผลงานครู

 • สื่อวิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงการสอนภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน (ถ้ามี)

(2) ระยะเวลารับสมัครและสถานที่ส่งเอกสาร

 • ระยะเวลารับสมัคร: ภายในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2564

  (สมัครทางออนไลน์ หากไม่สะดวก สามารถส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ได้)

(3) ขั้นตอนการคัดเลือก

 • การคัดเลือกรอบที่ 1: แจ้งผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกประมาณกลางเดือนกันยายน 2564

 • การคัดเลือกรอบที่ 2: ระยะเวลารับเอกสารเพิ่มเติม ประมาณกลางเดือนกันยายน - กลางเดือนตุลาคม 2564 และประกาศผลประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2564

ระเบียบการรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่


วิธีการสมัคร

***ปิดรับสมัคร***

สมัครผ่านออนไลน์

สมัครผ่านไปรษณีย์

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

สำนักงานโครงการ Japanese Language Program มูลนิธิฮาคูโฮโด

(บริษัท โปรดักส์​ (กรุงเทพฯ) จำกัด)
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่นี่


อ่านคำถามที่พบบ่อยได้ที่นี่ >> Click

ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น

คลิก

เงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา

คลิก

รางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

คลิก


Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)