ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพรวมโครงการ

โครงการอบรมนี้เปิดรับสมัครและคัดเลือกครูที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ และกำลังสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในประเทศไทย (ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสาธิต) และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของการรับสมัคร โดยมีจำนวนรับ 30 ท่าน 

*กรณีที่การฝึกอบรมจำเป็นต้องเลื่อนออกไป อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยังคงได้รับสิทธิในการเข้าร่วมอบรมอยู่เช่นเดิม

(1) ระยะเวลาอบรม:

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 (ตามกำหนดการ)

(2) เนื้อหาการอบรม:

การฝึกอบรมครูที่เจแปนฟาวน์เดชั่น (ศูนย์คันไซ) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้แก่: 
วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น การเยี่ยมชมโรงเรียน การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ 

(รวมถึงการทัศนศึกษาที่จังหวัดใกล้เคียง) การเก็บรวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ 

บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริงเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

 

(3) รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน:

ค่าเดินทางภายในประเทศไทย และค่าที่พักใกล้สนามบินสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่นชั้นประหยัด (รวมค่าภาษีขาออก ค่าภาษี
สนามบิน) ค่าวีซ่า ค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม (รวมค่าฝึกอบรม
ค่าเดินทาง) ระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าหนังสือ
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อรวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ์ที่ใช้จริงเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ค่าประกันการเดินทางในต่างประเทศ

 

(4) อื่นๆ:

ผู้ประสานงานจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการด้วย


เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเป็นครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนรัฐบาลหรือ
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสาธิต) ในประเทศไทย และเป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

     ผู้ที่เคยสมัครครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกสามารถสมัครได้

 

ประเภทโรงเรียน ประสบการณ์และอายุงาน ความสามารถภาษาญี่ปุ่น
ครูโรงเรียนรัฐบาล
(ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ข้าราชการครูระดับปฏิบัติการ (K1)
ขึ้นไป (ประสบการณ์การสอน 2 ปีขึ้นไป)
สอบ JLPT
(การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น)
ได้ระดับ N4* ขึ้นไป
ครูโรงเรียนเอกชน
(ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเดียวกันอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป สอบ JLPT
(การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น)
ได้ระดับ N4* ขึ้นไป
ครูโรงเรียนสาธิต
(ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเดียวกันอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป สอบ JLPT
(การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น)
ได้ระดับ N4* ขึ้นไป

*JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น) ระดับ N4 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้ หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสาธิต หากระยะเวลาการทำงาน ณ ที่ใดที่หนึ่งครบตามเงื่อนไข ถือว่ามีคุณสมบัติในการสมัคร แต่หากในช่วงเวลาที่สมัครเป็นผู้ที่ไม่ได้กำลังปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาญี่ปุ่น จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร


ขั้นตอนการสมัคร

(1) รับสมัคร

(2) คัดเลือกรอบที่ ①

(3) ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ①,
แนบไฟล์วิดีโอ

(4) คัดเลือกรอบที่ ②
(Presentation)

(5) ประกาศผลการคัดเลือก

(6) อบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

(7) นำเสนอผลงานครั้งที่ ①
หลังจากได้รับการอบรม 6 เดือน

(8) นำเสนอผลงานครั้งที่ ②
หลังจากได้รับการอบรม 10 เดือน

(1) เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  กรอกเอกสารใบสมัครในรูปแบบออนไลน์จากเว็บไซต์หรือเขียนด้วยลายมือแล้วส่งทางไปรษณีย์  

 • แฟ้มสะสมผลงานล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ “การสอนภาษาญี่ปุ่น”
  รูปแบบของแบบฟอร์มเป็นรูปแบบอิสระ สามารถกำหนดแบบฟอร์มได้ตามอัธยาศัย จำนวนไม่เกิน 5 หน้า A4 (ขอให้ทำตามอย่างเคร่งครัด) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB และกรุณาส่งในรูปแบบไฟล์ PDF

 • ตอบคำถามทั้ง 3 ข้อที่กำหนด ด้วยภาษาญี่ปุ่นจำนวนไม่เกิน 200 ตัวอักษรในแต่ละข้อ กรุณาแนบคำแปลฉบับภาษาไทยของแต่ละหัวข้อ (ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร) 

 • หนังสืออนุญาตให้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัด

 • สำเนาใบรับรองผลการสอบ JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น)

 • เอกสารให้ความยินยอมเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (การดำเนินการ
  เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล)

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเมื่อผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1

 • วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นบรรยากาศในชั่วโมงเรียน/สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นใช้เอง

(2) ระยะเวลารับสมัครและสถานที่ส่งเอกสาร

 • ระยะเวลารับสมัคร: วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยเอกสารทั้งหมดต้องส่งถึงที่อยู่สำนักงานโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว (ทั้งในรูปแบบไปรษณีย์ และออนไลน์)

(3) ขั้นตอนการคัดเลือก

 • การคัดเลือกรอบที่ 1: (พิจารณาคัดเลือกจากเอกสาร) จะติดต่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1
  ช่วงปลายเดือนกันยายน 2567

 • การคัดเลือกรอบที่ 2: (พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลการนำเสนอ)

  วันที่คัดเลือก: กำหนดการกลางเดือนตุลาคม 2567

ระเบียบการรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่


วิธีการสมัคร

 

   ตั้งแต่การรับสมัครในปีที่ 3 ปี 2023 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครของช่องทางออนไลน์อันดับแรก กรุณาลงทะเบียน ID ของท่านผ่านทางลิ้งก์ด้านล่าง (ลงทะเบียนสมาชิกใหม่・เข้าสู่ระบบ・สมัครทุนอบรมครู ปี 2024) หลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถบันทึกข้อมูลระหว่างกรอกเอกสารใบสมัครได้ นอกจากนี้ท่านจะได้รับข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับการรับสมัคร และการอัพเดตคำถามที่พบบ่อย จากสำนักงานมูลนิธิ
ฮาคูโฮโด ผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนด้วย

**เริ่มสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 67 เป็นต้นไป**

สมัครผ่านออนไลน์

สมัครผ่านไปรษณีย์

ที่อยู่ในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

สำนักงานโครงการ Japanese Language Program มูลนิธิฮาคูโฮโด

บริษัท โปรดักส์​ (กรุงเทพฯ) จำกัด
333/13 ตึก UNITED TOWER ชั้น 7 ห้อง 7/1
ซอยสุขุมวิท 55 ถนนทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
TEL. 06 1174 7233, 09 0894 1624

ดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่นี่


อ่านคำถามที่พบบ่อยได้ที่นี่ >> Click

ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น

คลิก

เงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา

คลิก

รางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

คลิก


Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)