เงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์

กิจกรรมนี้เป็นการบริจาคเงินสนับสนุนด้านการวิจัยซึ่งผู้รับสามารถนำไปใช้อย่างอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งผลิตบุคลากรด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น มูลนิธิริเริ่มโครงการนี้ด้วยความประสงค์ที่จะอุทิศตนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย โดยบริจาคเงินสนับสนุนที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระให้แก่มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยที่ทุ่มเทให้กับการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

ในขณะเดียวกันทางมูลนิธิจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุน ทางมูลนิธิหวังว่าทุกท่านจากมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งมีหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นจะเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ความร่วมมือกับการคัดเลือกผู้รับเงินสนับสนุนของมูลนิธิฯ


กลุ่มเป้าหมายของการมอบเงินสนับสนุน

มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

บัณฑิตวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอก
หรือปริญญาโทและปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่ผู้สำเร็จการศึกษา
จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสอนภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(มหาวิทยาลัยผลิตครู) (ระดับปริญญาตรี) ที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1

เปิดสอนสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

2

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT (การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น) ตั้งแต่ N3 ขึ้นไป(N3, N2, N1) ประมาณ 60% (ระบุจำนวนผู้ผ่านการสอบแยกตามระดับในแบบสอบถาม)

อย่างไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกจะถือว่ามีสิทธิรับเงินสนับสนุนแยกกัน ระดับปริญญาตรีเป็น 1 สิทธิ และบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท / ปริญญาเอก) เป็นอีก 1 สิทธิ กรณีที่มหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันเปิดหลักสูตรวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นในหลายคณะ หลายพื้นที่หรือหลายวิทยาเขต ให้ถือว่ามีสิทธิรับเงินสนับสนุนเพียง 1 สิทธิ

สาระสำคัญของเงินสนับสนุน

จำนวนเงินและจำนวนการสนับสนุน

แห่งละ 500,000 เยน (จ่ายเป็นเงินบาท) (รายปี)
จำนวนการสนับสนุน 10 แห่ง

วันมอบเงินสนับสนุน ระยะเวลาการใช้เงิน และวันที่ส่งรายงานการใช้เงิน

วันมอบเงินสนับสนุน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ระยะเวลาการนำเงินไปใช้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่
30 เมษายน 2566
(โปรดใช้เงินสนับสนุนภายในระยะเวลาที่กำหนด)

วันส่งรายงานการใช้เงิน

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

การนำเงินสนับสนุนไปใช้

สามารถนำเงินไปใช้ได้อย่างอิสระ โดยใช้เป็นเงินสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับ

“การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น”

ตัวอย่างการนำเงินสนับสนุนไปใช้

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่ายภาษาญี่ปุ่นเพื่อแนะนำเกี่ยวกับวิธีการศึกษาภาษาญี่ปุ่น การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

  • ค่าเดินทางเพื่อการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยหรือการนำเสนอผลงานวิจัย

  • ค่าจ้างบุคลากร เป็นต้น


วิธีการคัดเลือกและการประกาศผล

วิธีการคัดเลือก

มูลนิธิจะไม่เปิดรับสมัครทั่วไปเนื่องจากมูลนิธิประสงค์ให้การสนับสนุนเฉพาะมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่มีศักยภาพเท่านั้น มูลนิธิจะส่งแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นไปยังผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อ“กลุ่มเป้าหมายของการมอบเงินสนับสนุน" ขอให้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับไปยังมูลนิธิ จากนั้นคณะกรรมการการคัดเลือกซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจะคัดเลือกโดยพิจารณาจากข้อมูลในแบบสอบถามที่ส่งกลับมา

หัวข้อหลักในแบบสอบถาม

  • จำนวนนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น

  • จำนวนศิษย์เก่าที่เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น

  • จำนวนงานวิจัยที่เผยแพร่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและการฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

  • จุดเด่นของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (รวมถึงลักษณะเฉพาะ)

  • กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง

  • ตัวอย่างการดำเนินการหรือการทดลองที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อให้เด็กไทยสนใจภาษาญี่ปุ่น

ระยะเวลาการตอบแบบสอบถามและส่งกลับ : แจกแบบสอบถามประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 และส่งคืนภายในวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2564


ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น

คลิก

เงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา

คลิก

รางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

คลิก


Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)