เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิฮาคูโฮโด (เดิมชื่อ มูลนิธิฮาคูโฮ) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 มีเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือเด็กให้เติบโตและพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพหัวใจของการดำเนินงาน ของเรา คือ การสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของเด็กร่วมไปกับการทำวิจัยในสาขา ที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิได้รับการรับรองการดำเนินงานในฐานะมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ เมื่อปี พ.ศ. 2554

ทันทีที่ก่อตั้งมูลนิธิแล้ว การมอบรางวัลฮาคูโฮ (Hakuho Award) จึงได้เริ่มขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่มีความโดดเด่นด้านการศึกษา นอกจากนี้มูลนิธิยังดำเนิน โครงการมอบเงินสนับสนุนงานวิจัยฮาคูโฮเพื่อการศึกษาของเด็ก โครงการนักวิจัย ญี่ปุ่นฮาคูโฮ และโครงการฮาคูโฮเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นของเด็กทั่วโลก

มูลนิธิได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยเด็กมูลนิธิฮาคูโฮ (Hakuho Foundation Child Research Institute) (ปัจจุบันคือ สถาบันวิจัยเด็กมูลนิธิฮาคูโฮโด Hakuhodo Foundation Child Research Institute) ขึ้นในปี พ.ศ. 2560 และเริ่มมอบทุนการศึกษาฮาคูโฮเพื่อพัฒนาอาชีพครู (Hakuho Teacher Development Scholarship) ในปี พ.ศ. 2561 ปัจจุบันมูลนิธิยังมีส่วนร่วมในการดำเนินแผนการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านภาษา

เราได้รับการปลูกฝังในพลังของภาษา ไม่เพียงแค่ความสามารถในการฟังเรื่องราว การอ่านประโยค การมีความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราวเหล่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความสามารถในการเขียนร้อยถ้อยคำเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดนั้น

เรากำลังก้าวสู่ปีที่ 50 ในปี พ.ศ. 2563 ด้วยพลังของภาษา เราจะเชื่อมโยงกับสังคมผ่านวิสัยทัศน์แห่งอนาคต และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ รวมถึงการสร้างค่านิยมคุณค่าใหม่ และการสนับสนุนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่าน


ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ.2438

ก่อตั้งฮาคูโฮโด

ตีพิมพ์วารสารวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา (Kyo-iku Shimbun) และนิตยสารเพื่อนแห่งการเรียนรู้ (Gaku No Tomo) สนับสนุนการก่อสร้างห้องสมุด Meiji Shinbun Zasshi Bunko ให้แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว อิมพีเรียล หรือ มหาวิทยาลัยโตเกียวเทโคะคุ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยโตเกียว)

กรกฎาคม พ.ศ.2513

ได้รับการรับรองเป็นมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมการศึกษาของเด็ก จากกระทรวงศึกษาธิการในวันครบรอบ 75 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฮาคูโฮโด

พฤศจิกายน พ.ศ.2513

จัดงานมอบรางวัลฮาคูโฮ (Hakuho Award) ครั้งที่ 1 รางวัลแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาประจำชาติ การศึกษาสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น และการศึกษาสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547

จัดการประชุมวิชาการ Hakuho Education Forum ครั้งที่ 1

กันยายน พ.ศ.2548

ริเริ่มโครงงานทุนวิจัย มูลนิธิฮาคูโฮ การศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (Hakuho Language and Culture / Education Research Program) (ปัจจุบันคือ โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการศึกษาของเด็ก Hakuho Research Grant for Child Education)

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549

ริเริ่มโครงการทุนวิจัยญี่ปุ่นฮาคูโฮ โดยเชิญนักวิจัยในต่างประเทศ (เดิมชื่อโครงการนักวิจัยญี่ปุ่นมูลนิธิฮาคูโฮ Hakuho Japanese Research Fellowship)

มีนาคม พ.ศ.2550

เปิดตัวโครงการแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นฮาคูโฮ (เดิมชื่อ โครงการฮาคูโฮเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นของเด็กทั่วโลก)

เมษายน พ.ศ.2554

มูลนิธิฮาคูโฮเริ่มดำเนินงานในฐานะมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์

มิถุนายน พ.ศ.2559

ริเริ่มโครงการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research Program)

เมษายน พ.ศ.2560

ก่อตั้งสถาบันวิจัยเด็กมูลนิธิฮาคูโฮ (Hakuho Foundation Child Research Institute)

เมษายน พ.ศ.2561

เริ่มมอบทุนการศึกษาฮาคูโฮเพื่อพัฒนาอาชีพครู (Hakuho Teacher Development Scholarship)

มกราคม พ.ศ.2563

เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิฮาคูโฮโด (Hakuhodo Foundation)


เกี่ยวกับบริษัทฮาคูโฮโด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2438 ฮาคูโฮโดเป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทโฆษณาที่ให้บริการทางด้านโฆษณาครบวงจรมาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของการโฆษณาในประเทศญี่ปุ่น ด้วยรายได้กว่า 947,000 ล้านเยน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) ฮาคูโฮโดเป็นบริษัทโฆษณาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2546 ฮาคูโฮโดได้รวมธุรกิจกับ บริษัท ไดโกะ แอดเวอร์ไทซิ่ง และบริษัท โยมิโกะ แอดเวอร์ไทซิ่ง และได้ก่อตั้ง บริษัท ฮาคูโฮโด ดีวาย โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) สามารถทำรายได้มากเป็นลำดับที่ 12 ของโลก

(ข้อมูลจาก Ad Age Agency Report 2018)

6 กิจกรรมหลักของมูลนิธิ
ฮาคูโฮโด

ให้การสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายรูปแบบผ่านคณาจารย์และนักวิจัยแถวหน้าในวงการการศึกษาและภาษาของเด็ก รวมทั้งยังมอบรางวัลฮาคูโฮโด ซึ่งจัดมาตลอด 50 ปีจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ เรายังริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่ออนาคตด้วยความกระตือรือร้น รวมทั้งสถาบันวิจัยเด็กมูลนิธิฮาคูโฮโด

รางวัลฮาคูโฮ

รางวัลฮาคูโฮเป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงเรียน องค์กร และนักการศึกษาที่ทุ่มเททำงานในด้านการศึกษาอย่างไม่รู้จัก เหน็ดเหนื่อย และมุ่งหวังที่จะร่วมแบ่งปันความสำเร็จเพื่อมุ่ง ขยายขอบเขตแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษาที่ดีที่สุด

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นฮาคูโฮ

เปิดโอกาสให้นักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติเพิ่มพูนความ เข้าใจระหว่างกันและพัฒนาความคิดสู่ระดับสากลผ่านการแลก เปลี่ยนทางวัฒนธรรมและประสบการณ์การใช้ภาษาญี่ปุ่น

ทุนวิจัยมูลนิธิฮาคูโฮ
เพื่อการศึกษาของเด็ก

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่ทำงานในแวดวงการศึกษา ทั้งระดับ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย เงินทุนสนับสนุนจะมอบให้แก่ งานวิจัยที่โดดเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา ภาษาและการศึกษาของเด็กในห้องเรียนใน
แง่มุมใหม่ ๆ

โครงการวิจัยเชิงสำรวจ

ในฐานะที่เด็ก ๆ เป็นเสียงของคนรุ่นใหม่ เรารับฟังสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องการบอกพร้อมกับทำการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านงานวิจัย และจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งปัน สิ่งที่เราค้นพบกับผู้คนในโลกแห่งการศึกษา

โครงการนักวิจัยญี่ปุ่น
ฮาคูโฮ

ขยายขอบข่ายไปยังนักวิจัยที่ทำงานในสาขาภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่น วรรณกรรมญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดหาที่พักและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งพัฒนาความเข้าใจของนานาประเทศที่มีต่อประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาฮาคูโฮ
เพื่อพัฒนาอาชีพครู

จัดตั้งโครงการทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน นักศึกษาและบัณฑิตศึกษาที่มุ่งประกอบอาชีพครู และพัฒนาให้ เป็นผู้นำที่มีความสามารถซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการศึกษาของเด็กต่อไปในอนาคต

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)