สาร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองได้ตามความพร้อมและความสนใจของผู้เรียน ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศที่สองที่นักเรียนให้ความสนใจเรียนในลำดับต้นๆ มีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 400 โรงเรียน โครงการทั้ง 3 โครงการตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือที่จัดทำร่วมกัน ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการทุนฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้แก่ครูผู้สอน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณและยินดีประสานความร่วมมือกับมูลนิธิฮาคูโฮโด และเชื่อมั่นว่าการดำเนินโครงการเหล่านี้ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนไทย

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา นับว่าประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดี ในด้านต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ทั้งความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจตลอดจนความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม อันมีจุดเริ่มต้นมาจากการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในระดับพื้นฐานทางด้านภาษา และวัฒนธรรมของ ทั้งสองชาติ

ซึ่งโครงการ Japanese Language Program ภายใต้มูลนิธิฮาคูโฮโด เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นทุก ๆ ท่านเป็นอย่างมาก ที่ได้สร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น และคาดหวังว่า โครงการนี้จะยิ่งช่วยกระชับและสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นและดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น

ประจำราชอาณาจักรไทย

ประเทศไทยมีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นประมาณ 180,000 คน มากเป็นอันดับที่ 5 ของโลก (ข้อมูลจากการสำรวจโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น ในปี 2018) ร้อยละ 80 ของจำนวนดังกล่าวเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น และสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาภาษาญี่ปุ่นต่อในระดับที่สูงขึ้น

การยกระดับคุณภาพของผู้สอนก็เป็นปัจจัยสำคัญ ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น และมูลนิธิฮาคูโฮโด จึงร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้ขึ้น ขอเชิญชวนอาจารย์ที่สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

คุณยูกิ มัตซุย

ผู้อำนวยการฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) เป็นสมาคมที่มีสมาชิกเป็นอาจารย์ สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นชาวไทย ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษา ฯลฯ ราว 300 คน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของสมาคม

สมาคมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จะมีโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในความดูแลของ Hakuhodo Foundation โครงการนี้จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับอาจารย์ชาวไทยซึ่งสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จะได้เข้าร่วมอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นรวมระยะเวลา 3 สัปดาห์ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น วิธีการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ฯลฯ

รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข

นายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

แห่งประเทศไทย (JTAT)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)