คำถามที่พบบ่อย
(อัพเดท : วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565)

1

Q :

ข้อความที่ได้กรอกไปแล้ว จะถูกบันทึกเป็นข้อความฉบับร่างไว้หรือไม่

A :

ข้อความที่กรอกไว้จะถูกบันทึกเป็นข้อความฉบับร่าง สามารถกรอกข้อมูลให้ครบทุกขั้นตอนในภายหลังได้

2

Q :

จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดไฟล์ข้อมูลทั้งหมด ให้เสร็จในครั้งเดียวหรือไม่

A :

ไม่จำเป็นค่ะ ท่านสามารถทยอยกรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดไฟล์ข้อมูล โดยกดบันทึกฉบับร่างไว้แล้วกลับมากรอกให้เสร็จเรียบร้อยในภายหลัง

3

Q :

วันเดือนปีเกิด ต้องกรอกเป็นปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ.

A :

ขอให้กรอกเป็นปี ค.ศ.

4

Q :

มีการกำหนดขนาดไฟล์ของรูปถ่ายหรือไม่

A :

ขอให้อัปโหลดขนาดของรูปถ่ายไม่เกิน 1 MB

5

Q :

มีการกำหนดลักษณะของรูปถ่ายหรือไม่

A :

กรุณาแนบรูปถ่าย ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก หน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน

6

Q :

หากไม่สามารถสแกนเอกสารได้ จะสามารถแนบไฟล์ข้อมูลที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนได้หรือไม่

A :

ถ้าถ่ายภาพใบรับรองต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ก็สามารถใช้แทนการสแกนได้

7

Q :

การส่งใบสมัครสามารถทำได้แค่การกรอกบนเว็บไซต์ใช่หรือไม่

A :

สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ โดยกรอกเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วนแล้วส่งมายังที่อยู่ของสำนักงานมูลนิธิ

8

Q :

หลังจากที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่กรอกไป จะทำได้อย่างไร

A :

กรุณาติดต่อสอบถามทางสำนักงานมูลนิธิโดยตรง แต่จะไม่รับแก้ไขข้อความในเรียงความ

1

Q :

กำหนดวันหมดอายุของใบรับรองผลสอบ JLPT หรือไม่

A :

ไม่มีการกำหนดใด ๆ กรุณาอัปโหลดไฟล์สำเนาใบรับรองผลสอบ JLPT ที่ท่านได้รับ

2

Q :

หากใบรับรองผลสอบ JLPT สูญหายหรือไม่มีอยู่ที่ตัวเอง จะต้องทำอย่างไร

A :

กรุณาดำเนินการขอใบรับรองผลสอบ JLPT ใหม่ทางเว็บไซต์ที่ให้ไว้ด้านล่าง ซึ่งในการออกใบรับรองผลสอบใหม่นั้นอาจใช้เวลาหลายวัน หากไม่ทันกำหนดการส่งใบสมัคร ขอให้ติดต่อสำนักงานมูลนิธิ และเมื่อได้รับใบรับรองแล้วให้ส่งใบรับรองผลสอบมายังสำนักงานมูลนิธิ https://www.jlpt.jp/sp/saihakkou.cgi

3

Q :

สามารถใช้ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่นอกเหนือจาก JLPT แทนได้หรือไม่

A :

หากมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่นอกเหนือจาก JLPT แต่อยู่ในระดับเทียบเท่ากับ JLPT ระดับ N4 ท่านสามารถสมัครได้ โดยแนบใบรับรองผลสอบนั้นและติดต่อสำนักงานมูลนิธิ

1

Q :

หนังสืออนุญาตให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัดสามารถให้รักษาการหรือตัวแทนของผู้อำนวยการสถานศึกษาเซ็นอนุญาตแทนได้หรือไม่

A :

ในกรณีที่ไม่สามารถให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเซ็นอนุญาตได้จริง ๆ อนุญาตให้รักษาการหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเซ็นอนุญาตแทนได้

2

Q :

ในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถใช้ลายเซ็นดิจิทัลหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

A :

ไม่ว่าจะเป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครโดยการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ ลายเซ็นของผู้อำนวยการจะต้องเป็นลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือเท่านั้น

1

Q :

สามารถเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่

A :

จะต้องส่งเรียงความทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น ส่วนที่สามารถกรอกเป็นภาษาอังกฤษได้นั้นให้ตรวจสอบในแต่ละหัวข้อของแบบฟอร์ม (กรรมการจะตัดสินจากเนื้อหาเรียงความภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก)

1

Q :

หลังจากที่ส่งใบสมัครแล้ว หากมีการย้ายโรงเรียน การส่งใบสมัครนั้นจะถือเป็นโมฆะหรือไม่

A :

จะไม่ถือเป็นโมฆะ แต่ขอให้แจ้งสำนักงานมูลนิธิ เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร

2

Q :

หากมีถิ่นพำนักในประเทศไทย แต่ว่าไม่ได้ถือสัญชาติไทย จะสามารถส่งใบสมัครได้หรือไม่

A :

เงื่อนไขในการสมัครมีเพียงว่า ต้องเป็นผู้ที่ไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่เท่านั้น หากท่านไม่สามารถกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยได้ กรุณาติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานมูลนิธิ

3

Q :

หากทำงานเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนรัฐบาลมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ได้ตำแหน่งข้าราชการครูระดับปฏิบัติการ (ค.ศ.1 / K1) จะสามารถสมัครได้หรือไม่

A :

หากมีคุณสมบัติด้านประสบการณ์การทำงานในฐานะครูและมีผลสอบ JLPT ครบถ้วน ขอให้ท่านสมัครเข้ามาก่อน และหากมีเหตุผลที่ท่านยังไม่ได้ตำแหน่งข้าราชการครูระดับปฏิบัติการ (ค.ศ.1 / K1) โปรดระบุให้ชัดเจน

4

Q :

เนื่องจากประเภทของสถานศึกษาไม่ได้เป็นทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน จึงไม่ทราบว่าตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครหรือไม่ ในกรณีนี้ จะสามารถสมัครได้หรือไม่

A :

หากมีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงาน ผลงานในฐานะครูและมีผลสอบ JLPT ครบถ้วน ขอให้ท่านสมัครเข้ามาก่อน และหากมีเหตุผลที่ท่านยังไม่ได้ตำแหน่งข้าราชการครูระดับปฏิบัติการ (ค.ศ.1 / K1) โปรดระบุให้มาชัดเจน

5

Q :

หากเคยสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชนมาเป็นระยะเวลา 5 ปี แต่หลังจากนั้นย้ายเข้ามาสอนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลเมื่อปีที่แล้ว ทำให้ยังไม่มีตำแหน่งตำแหน่งข้าราชการครูระดับปฏิบัติการ (ค.ศ.1 / K1) จะสามารถสมัครได้หรือไม่

A :

กรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานในการเป็นครูทั้งในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน หากระยะเวลาการทำงานของท่านตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร แต่หากในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้กำลังปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่สมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร

6

Q :

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการ "ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น" อีกครั้ง สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมแล้วในครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

A :

สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมทุนอบรมครั้งที่ 1 และ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น แล้วมีความประสงค์สมัครโครงการอีกครั้ง ทางมูลนิธิได้มีความเห็นว่าสามารถลงสมัครได้อีกครั้งในปี 2025 (ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 5) และผู้ที่เคยเข้าร่วมทุนอบรมครั้งที่ 3 ณ ประเทศญี่ปุ่น แล้วมีความประสงค์สมัครโครงการอีกครั้ง ทางมูลนิธิได้มีความเห็นว่าสามารถลงสมัครได้อีกครั้งในปี 2026 (ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 6)

ถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้กับทางสำนักงาน

1

Q :

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ การอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 จะถูกยกเลิกหรือไม่

A :

ทางมูลนิธิฯวางแผนที่จะเลื่อนโครงการออกไปโดยไม่ยกเลิก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาออกเอกสารรับรองคำเชิญให้แก่ทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือก ในกรณีที่ต้องเลื่อนการอบรมออกไป

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)