รางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

โครงการในครั้งนี้คือการมอบรางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลหรือองค์กรที่อุทิศตนในด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและทำคุณประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชนไทย รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมและความบันเทิงญี่ปุ่น ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เยาวชนไทยมีความสนใจในภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น ทางมูลนิธิฯจึงขอมอบรางวัลและขอประกาศเกียรติคุณให้แด่บุคคลหรือองค์กรที่อุทิศตนในด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมและความบันเทิงญี่ปุ่น ซึ่งการเผยแพร่กิจกรรมต้นแบบหรือกิจกรรมตัวอย่างให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนั้นจะเป็นแรงกระตุ้นในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและความบันเทิงของญี่ปุ่นซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนไทยสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นตามไปด้วย


รายละเอียดรางวัล

จัดให้มีการมอบรางวัลในสาขาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และสาขาวัฒนธรรมและความบันเทิงญี่ปุ่นแก่บุคคลหรือองค์กรที่อุทิศตนทำคุณประโยชน์ในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ของทั้งสองสาขา โดยจะมอบเกียรติบัตรและของรางวัล(เงินรางวัล)แด่ผู้ได้รับรางวัลแต่ละท่าน

 • รางวัลเกียรติยศ 1 รางวัล (พร้อมเงินรางวัล 500,000 เยน)

 • รางวัลสาขาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ รางวัลผู้อุทิศตน และ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประเภทละ 3-4 รางวัล รวม 6-8 รางวัล (พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 100,000 เยน)

 • รางวัลสาขาวัฒนธรรมและบันเทิงญี่ปุ่น ได้แก่ รางวัลผู้อุทิศตนดีเด่น และ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประเภทละ 3-4 รางวัล รวมเป็น 6-8 รางวัล (พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 100,000 เยน)


เกี่ยวกับผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล

บุคคลหรือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทั้งสองสาขาต้องมีคุณสมบัติครบดังต่อไปนี้

 • สร้างแรงบันดาลใจ หรือมีอิทธิพลเชิงบวกที่ทำให้เยาวชนไทย (ในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่) สนใจภาษาญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมของบุคคลหรือองค์กรนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่อุทิศตนเพื่อการเผยแพร่และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเยาวชนไทยไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

  *ไม่จำกัดสัญชาติ และภูมิลำเนา (ภายในหรือนอกประเทศไทย)

[บุคคล]

เป็นผู้ริเริ่มจัดกิจกรรม เป็นผู้นำหรือตัวแทนในการดำเนินกิจกรรม
นั้น ๆ เป็นผู้นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ

[องค์กร]

เช่น โรงเรียน กลุ่มอาสาสมัคร NPO หรือองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของหลายภาคส่วน


คุณสมบัติของผู้เสนอชื่อ โครงสร้างของผู้เสนอชื่อ

ทางมูลนิธิฯจะขอให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่ระบุไว้ 2 สาขาข้างต้น ประมาณ 100 คน ช่วยเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่สมควรได้รับรางวัล

 • จะไม่เปิดเผยนามของผู้เสนอชื่อ

 • ผู้เสนอชื่อ 1 คน สามารถเสนอได้หลายรายชื่อ

 • ทางมูลนิธิฯจะขอให้ผู้เสนอชื่อเสนอจากสาขาความเชี่ยวชาญตามที่ระบุให้ แต่ผู้เสนอชื่อสามารถเสนอบุคคลหรือองค์กรจากอีกสาขาหนึ่งได้


การคัดเลือก

วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการจะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสารการเสนอรายชื่อที่ส่งเข้ามา และประธานมูลนิธิฯเป็นผู้ตัดสิน


เกณฑ์การคัดเลือก

[สาขาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น]

 

[รางวัลผู้อุทิศตนดีเด่น]

 • มีผลงานอย่างโดดเด่นด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย และก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างเด่นชัด

 • มีกิจกรรมการดำเนินงานที่สร้างแรงขับเคลื่อนให้กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นแบบอย่างที่พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้ อีกทั้งยังคาดหวังได้ว่าจะสามารถดำเนินกิจกรรมนั้นต่อไปได้ในอนาคต

 • กิจกรรมที่สร้างแรงขับเคลื่อนให้กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และเป็นแบบอย่างที่นำไปปรับใช้ได้ง่าย แม้จะเป็นการเรียนการสอนสาขาอื่น

 

[รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น]

 • มีคุณสมบัติพื้นฐาน 3 ข้อข้างต้น และต้องเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นมาเป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 3 ปี) มีผลงานที่โดดเด่นอันเกิดจากความพยายามและทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ไปยังคนรุ่นหลัง

 • แม้คุณสมบัติจะไม่ครบ 3 ข้อตามที่ระบุข้างต้น แต่หากดำเนินกิจกรรมนั้นมาอย่างยาวนาน ก็จัดอยู่ในประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นได้


[สาขาวัฒนธรรมและความบันเทิงญี่ปุ่น]

 

[รางวัลผู้อุทิศตนดีเด่น]

 • มีผลงานโดดเด่นที่เยาวชนไทยรู้จักเป็นอย่างดี ในการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนสนใจประเทศญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่น

 • ผลงานดีเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คอนเทนต์ (เนื้อหา) หรือกิจกรรมที่เยาวชนสัมผัสกระตุ้นให้เยาวชนเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

 • วิธีการประยุกต์ใช้สื่อดีเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คอนเทนต์ (เนื้อหา) หรือกิจกรรมที่เยาวชนสัมผัสกระตุ้นให้เยาวชนเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

 

[รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น]

 • มีคุณสมบัติพื้นฐาน 3 ข้อข้างต้น และต้องเป็นผู้ที่อุทิศตนมาเป็นระยะเวลานาน(มากกว่า 3 ปี) ผลงานนั้นเป็นผลงานที่โดดเด่น

 • แม้คุณสมบัติจะไม่ครบ 3 ข้อตามที่ระบุข้างต้น แต่หากดำเนินกิจกรรมนั้นมาอย่างยาวนาน ก็จัดอยู่ในประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นได้


 

[รางวัลเกียรติยศ]

 • เป็นผู้ที่คณะกรรมการมีความเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถและทรงคุณค่ามากที่สุด จากผู้ที่ได้รับรางวัลของทั้งสองสาขา


กำหนดการเสนอชื่อ

 

วันกำหนดส่ง ส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าถึงสำนักงานโครงการฯ หรือทางอีเมลของโครงการฯ ภายในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

 

ที่อยู่จัดส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อ: สำนักงานโครงการ Japanese Language Program มูลนิธิฮาคูโฮโด (โดยส่งถึง บริษัท โปรดักส์ (กรุงเทพฯ) จำกัด)

บริษัท โปรดักส์ (กรุงเทพฯ) จำกัด

เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 06-1174-7233

อีเมล: info@hakuhodo-jplang.org

(https://www.hakuhodo-global.com/network/products-bangkok-co-ltd.html)

(https://www.hakuhodo-jplang.org)

*ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบข้อซักถามเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับผลการคัดเลือก


การประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และพิธีมอบรางวัล

 

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564

 

พิธีมอบรางวัลมีกำหนดการจัดงานที่กรุงเทพฯ ในเดือน มกราคม 2565
อนึ่ง จะมีการเชิญผู้ได้รับรางวัล(1ท่าน)และผู้ติดตาม(1ท่าน) โดยทางมูลนิธิฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด จึงขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเข้าร่วมงาน


ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น

คลิก

เงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา

คลิก

รางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

คลิก


Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)