นโยบายความเป็นส่วนตัว

การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ต้องตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ และให้ความยินยอมในการฝากข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการสมัครเข้าร่วม

การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิเก็บรวบรวมและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มูลนิธิได้รับจากผู้ได้รับรางวัลหรือผู้ได้รับทุนหรือผู้ได้รับเชิญอย่างถูกต้องเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย(ต่อไปนี้เรียกว่า“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2564

หลักการพื้นฐานสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิได้กำหนดหลักการพื้นฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และจะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในการดำเนินการนั้น ดังนี้

 1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกฎเกณฑ์อื่น ๆ

  มูลนิธิจะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบสัญญาและระเบียบภายในของมูลนิธิ ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 2. การได้มาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม

  มูลนิธิจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลต่าง ๆ ภายในขอบเขตของ “วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นสำหรับการดำเนินการดังกล่าวและจะดำเนินการโดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

  สำหรับโครงการ Japanese Language Program มูลนิธิอาจมีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 【ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น】

  ประเภทของข้อมูลที่ได้รับ วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล
  ข้อมูลทั่วไป (ที่อยู่ ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(ข้อมูลการสอบJLPT) การประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง ประวัติการศึกษา ประวัติการอยู่อาศัยในญี่ปุ่น ประวัติการเรียน/ฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น ประวัติการทำงาน รูปถ่ายหน้าตรง)
  • การคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ
  • การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการ
  • การวิเคราะห์เอกสารอ้างอิง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาในอนาคต และเพื่อจัดทำแผ่นพับเผยแพร่เกี่ยวกับการสรรหา
  • การจัดส่งข่าวสารแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับกิจการหลักของมูลนิธิ จดหมายแนะนำตัว สิ่งพิมพ์เผยแพร่ต่าง ๆ และแบบสอบถาม
  เมื่อมีการสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งจะได้รับจากบุคคลนั้น ๆ หรือผู้แทนของโรงเรียนที่บุคคลนั้นสังกัดโดยจะได้รับข้อมูลในรูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบข้อมูลอื่นที่จัดให้ (แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่มูลนิธิเป็นผู้จัดทำแบบฟอร์ม)
  แฟ้มประวัติข้อมูลที่ระบุประวัติการฝึกอบรม และเรื่องอื่น ๆ
  • การคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ
  เมื่อมีการสมัครเข้าร่วมโครงการ(เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดกรองจากเอกสารแล้ว) โดยจะได้รับข้อมูลจากบุคคลนั้น ๆ ในรูปแบบข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบข้อมูลอื่นที่จัดให้
  ข้อมูลภาพ กลุ่ม เอ:
  วิดีโอในห้องเรียน (วิดีโอบันทึกการสอนในห้องเรียนที่จัดสอนโดยผู้สมัคร)
  • การคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเอกสารอ้างอิงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ
  เมื่อมีการสมัครเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดกรองจากเอกสารแล้ว) โดยจะได้รับข้อมูลในรูปแบบข้อมูลวิดีโอที่เป็นการบันทึกโดยบุคคลนั้น
  ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเดินทางและพักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น (ข้อมูลหนังสือเดินทาง)
  • การจัดเตรียมในเรื่องการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
  เมื่อมีการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้เข้าร่วมในโครงการโดยจะได้รับข้อมูลจากบุคคลนั้น ๆ ในรูปแบบข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบข้อมูลอื่นที่จัดให้
  ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดการความปลอดภัย/สุขภาพ (ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ อาการแพ้สิ่งต่าง ๆ และศาสนา)
  • การพิจารณาตัดสินว่าจะได้รับเลือกเข้าร่วมหรือไม่ได้เข้าร่วมในโครงการ
  • การจัดการในเรื่องสุขภาพและอาหารในระหว่างระยะเวลาโครงการ
  • การจัดการในเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับศาสนา
  เมื่อมีการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้เข้าร่วมในโครงการ โดยจะได้รับข้อมูลจากบุคคลนั้น ๆ ในรูปแบบข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบข้อมูลอื่นที่จัดให้หรือจากการสัมภาษณ์ (โดยการกรอกแบบฟอร์มตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพในแบบฟอร์มและรูปแบบที่จัดเตรียมโดยมูลนิธิ)
  ข้อมูลภาพกลุ่ม บี:
  (ภาพถ่ายและวิดีโอในการร่วมงานมอบรางวัลร่วมกันที่กรุงเทพฯ)
  • การบันทึกและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ
  • การโพสต์บนเว็บไซต์
  เมื่อจัดงานรับรางวัลโดยจะได้รับข้อมูลในรูปแบบภาพถ่าย/ภาพเคลื่อนไหวโดยบริษัทที่บริหารโครงการ/บริษัทตัดต่อวิดีโอบริษัทที่บริหารงาน/ดำเนินการเกี่ยวกับงานอีเวนท์ หรือมูลนิธิ
  กลุ่ม ซี:
  (ภาพถ่ายและวิดีโอในระหว่างการดำเนินการโครงการ)
  • การบันทึกและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ
  • การวิเคราะห์เอกสารอ้างอิงเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาในอนาคต/การจัดทำหนังสือเชิญ
  • การโพสต์บนเว็บไซต์
  ในระหว่างการดำเนินการโครงการ โดยจะได้รับข้อมูลในรูปแบบภาพถ่าย/ ภาพเคลื่อนไหวโดยบริษัทที่บริหารโครงการ/บริษัทตัดต่อวิดีโอบริษัทที่บริหารงาน/ดำเนินการเกี่ยวกับงานอีเวนท์ หรือมูลนิธิ

  หากมูลนิธิได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นมูลนิธิจะใช้ข้อมูลดังกล่าวต่อเมื่อมูลนิธิได้รับความยินยอมเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากบุคคลนั้นก่อนนอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลมูลนิธิจะแจ้งให้บุคคลนั้นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและหากบุคคลนั้นไม่ให้ความยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงมูลนิธิจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่บุคคลนั้นได้ให้ความยินยอมไว้

 3. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอื่น

  เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลในข้อ “2. การได้มาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม” มูลนิธิอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการภายใน“ขอบเขตของงาน”ตามที่กำหนดด้านล่างนี้ทั้งนี้โดยที่หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องดำเนินการโดยว่าจ้างผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมูลนิธิจะคัดเลือกผู้ให้บริการที่ให้คำยืนยันว่าจะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ปลอดภัยตามกฎระเบียบที่ใช้เป็นการภายในของตนและมูลนิธิจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องดังกล่าวให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากนี้มูลนิธิจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น เว้นแต่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

  • หน้าที่ด้านการบริหารโครงการผู้ให้บริการ/ผู้ดำเนินการได้แก่เจแปนฟาวน์เดชั่น(สำนักงานใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่นกรุงเทพฯศูนย์ภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ)สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย(JTAT) บริษัทที่บริหารโครงการ สมาชิกคณะกรรมการคัดเลือก
  • การตัดต่อและการอัพโหลดวิดีโอผู้ให้บริการได้แก่บริษัทที่บริหารโครงการบริษัทตัดต่อวิดีโอบริษัทที่บริหารงาน/ดำเนินการเกี่ยวกับงานอีเวนท์
  • การอัพโหลดข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิผู้ให้บริการได้แก่ บริษัทที่บริหารโครงการ บริษัทออกแบบเว็บไซต์
  • การจัดเตรียมในเรื่องการเดินทางผู้ให้บริการได้แก่บริษัทที่บริหารโครงการ ตัวแทนการท่องเที่ยว (travel agency)
  • การเก็บรักษาและการบริหารจัดการข้อมูลผู้ให้บริการได้แก่ผู้ให้บริการระบบ
  • การจัดการเกี่ยวกับประกันภัย ผู้ให้บริการได้แก่ บริษัทประกันภัย
 4. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สาม

  มูลนิธิจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายฉบับนี้นอกจากนี้ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งหรือโอนไปยังประเทศอื่นนอกประเทศไทยไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นใดที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น/ประเทศไทย โดยหลักการแล้วการส่งหรือโอนดังกล่าวจะดำเนินการโดยเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contract Clauses (SCC))

 5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

  มูลนิธิจะไม่รับหรือดำเนินการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของผู้เยาว์ทั้งนี้หากพบว่ามีผู้เยาว์ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มูลนิธิโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของผู้เยาว์กรุณาติดต่อมูลนิธิโดยด่วน

 6. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

  มูลนิธิอาจได้รับมาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาสุขภาพอาการแพ้สิ่งต่าง ๆ เป็นต้น) ทั้งนี้ภายในขอบเขตตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลนั้น ๆ และเมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนแล้วเท่านั้น

 7. การให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

  มูลนิธิจะส่งเสริมให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมและโดยยึดตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งปวงอย่างเคร่งครัดโดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอยู่เป็นประจำเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระบบการบริหารจัดการและกฎระเบียบสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว

 8. การจัดทำระบบการบริหารสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  มูลนิธิจะกำหนดระบบการบริหารภายในและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและแต่งตั้งหัวหน้าผู้ดูแลในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าจะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 9. ข้อชี้แจงเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  มูลนิธิจะกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าดูการใช้การเก็บรักษาการแจกจ่ายและการส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมั่นคงปลอดภัยและถูกต้องเหมาะสมและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวภายใต้การดูแลของหัวหน้าผู้ดูแลในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

  นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจะถูกลบหรือทำลายด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมหลังจากครบกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่กฎหมายกำหนดหรือครบกำหนดการเก็บรักษาตามที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงาน

 10. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลโดยปราศจากอำนาจ

  มูลนิธิจะจัดทำระบบข้อมูล และระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม และมีมาตรการอื่น ๆ เพื่อป้องกันการลักขโมย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ

 11. การกำหนดระบบตอบสนองที่ทันท่วงทีเพื่อแก้ปัญหา

  มูลนิธิจะจัดทำระบบที่จะสามารถตรวจหาปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง กรณีเกิดปัญหาขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 12. สิทธิของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล

  บุคคลมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่มูลนิธิมีไว้ ดังต่อไปนี้ (สิทธิตามมาตรา 30 ถึงมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

  1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
  2. สิทธิในการขอให้มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
  3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  4. สิทธิในการขอให้มีการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล
  5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิในการขอให้มีการดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง
  7. สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทยหรือมูลนิธิหากท่านไม่พึงพอใจต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิ
 13. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  มูลนิธิมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยตรวจสอบการบริหารและโดยปรับปรุงการดำเนินการให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกบริษัท

 14. ข้อมูลสำหรับติดต่อเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

  การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือการร้องขอเพื่อสอบถามยืนยัน แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือยื่นข้อร้องเรียน เป็นต้น กรุณาติดต่อมายังศูนย์ติดต่อสอบถามตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์จะทำการยืนยันตัวตน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในเรื่องที่ได้รับการติดต่อสอบถามต่อไป

  มูลนิธิฮาคูโฮโด สำนักงานโครงการ Japanese Language Program

  (โดยส่งถึง บริษัท โปรดักส์ (กรุงเทพฯ) จำกัด)

  บริษัท โปรดักส์​ (กรุงเทพฯ) จำกัด

  333/13 ตึก UNITED TOWER ชั้น 7 ห้อง 7/1 ซอยสุขุมวิท 55

  ถนนทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 06 1174 7233, 09 0894 1624

  อีเมล: info@hakuhodo-jplang.org

  https://www.hakuhodo-global.com/network/products-bangkok-co-ltd.html

  https://www.hakuhodo-jplang.org


Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)